PLN
2Euro - Euro3$ - Dolar4£ - Funt brytyjski
mf77b1hae6
PolskiAngielski
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

Regulamin Sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://www.sklep.kaja.com.pl, który prowadzony jest przez Alfred Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAJA” Alfred Olszewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Białostocka 1B, 16-070 Łyski, NIP: 542-012-12-62, REGON: 050036111.

2. Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż):

„KAJA” Alfred Olszewski

ul. Białostocka 1B 
16 – 070 Łyski
Polska


Adres e-mail: sklep@kaja.com.pl

Kontakt telefoniczny: 783 200 183 (koszt połączenia wg stawki operatora)
Dział reklamacji sklepu internetowego : 85 71 31 437 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

 

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
 2. Konsumentzgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Klient/Usługobiorcaosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży,
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.sklep.kaja.com.pl
 5. Sprzedawca/Usługodawca Alfred Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAJA” Alfred Olszewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Białostocka 1B, 16-070 Łyski, NIP: 542-012-12-62, REGON: 050036111,
 6. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formie pliku pdf wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (https://get.adobe.com/reader/)

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 1. umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Sklepu,
 2. umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
 3. umożliwia rejestrację Konta Klienta,
 4. umożliwia korzystanie z usług dodatkowych tj. zapytaj o produkt, poleć znajomemu, recenzje, zaufane opinie ceneo.pl, formularz kontaktowy, odzyskiwanie hasła, newsletter.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows XP, 7,8,10, Vista, Linus, OsX, Android,
 1. aktywne połączenie z siecią Internet,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera,
 4. włączona obsługa JavaScript,
 5. włączona obsługa plików cookies,
 6. włączona wtyczka FlashPlayer,
 7. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. W tym celu Usługobiorca powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu pod adresem https://www.sklep.kaja.com.pl/rejestracja.html

2. W formularzu należy podać następujące informacje:

 1. dane Klienta: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu,
 2. dane do logowania: adres e-mail, hasło,
 3. kliknąć na przycisk „Utwórz Konto”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest bezpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@kaja.com.pl lub w formie pisemnej na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 4 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona informacja potwierdzająca stan produktów w koszyku z możliwością kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy”.

3. Po kliknięciu na przycisk „Przejdź do koszyka” zostaje wyświetlona zawartość koszyka gdzie mamy możliwość aktualizowania koszyka poprzez zwiększenie ilości dodanych produktów jak i ich całkowite usunięcie.

4. Następnie Klient dokonuje wyboru formy wysyłki, formy płatności oraz podaje dane do wysyłki takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu.

5. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez klikniecie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Treść maila stanowi jedynie potwierdzenie, że sklep otrzymał złożone przez Panią/Pana zamówienie i jest tożsama z informacją wyświetlającą się na stronie internetowej sklepu. Umowa uważana będzie za zawartą dopiero w przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

§ 5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,
 3. pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez bank PKO BP SA, nr rachunku: 36 1020 1332 0000 1602 0309 8209.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU), płatność należy uregulować w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub GLS w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni chyba, że w opisie produktu wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

 1. przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Dostawa”.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem: ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00 oraz w sobotę od 9:00 do 17:00. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres Sprzedawcy: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski
 2. w formie elektronicznej na adres: reklamacje@kaja.com.pl
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
 2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami to: reklamacje@kaja.com.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: reklamacje@kaja.com.pl lub pisemnie na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
11.    W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki wysłanej za pobraniem i potwierdzeniem odbioru, co stanowi naruszenie warunków zawartej na odległość umowy kupna sprzedaży:
 1. Sprzedawca może zlecić ponowną wysyłkę towaru - Konsument ponosi wówczas koszty ponownej oraz pierwszej, niezrealizowanej wysyłki wynikającej z nienależytego wypełnienia zawartej umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży po upływie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Konsumenta pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy na podstawie Art. 495 Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kaja.com.pl a także w formie pisemnej na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

 1. dane Klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer telefonu,
 2. opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
 3. sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie. Aby skorzystać z usługi należy wybrać określony produkt, kliknąć na karcie produktu na zakładkę „Zapytaj o produkt”, następnie należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, sformułować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Poleć znajomemu” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu oraz chcieliby polecić produkty dostępne w Sklepie innym użytkownikom. Aby skorzystać z usługi należy wybrać określony produkt, kliknąć na karcie produktu na zakładkę „Poleć znajomemu”, następnie należy podać imię osoby polecającej, adres e-mail osoby polecającej, adres e-mail znajomego, wpisać wiadomość dla znajomego oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Poleć znajomemu” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Recenzje” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia dodawanie recenzji o produktach. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu w zakładce „Recenzje”, kliknąć na przycisk „Napisz recenzję”. Następnie należy uzyskać dostęp do Konta klikając na przycisk „Zaloguj się”. Po zalogowaniu do Konta należy wpisać treść recenzji, dokonać oceny produktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek i kliknąć na przycisk „Wyślij”. Recenzja będzie widoczna po akceptacji przez administratora Sklepu. Usługa „Recenzje” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Zaufane opinie Ceneo.pl” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, korzystających z usług Sklepu i umożliwia dodawanie opinii o produktach. Usługa realizowana jest za pośrednictwem serwisu https://www.ceneo.pl

5. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa „Odzyskiwanie hasła” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu Klienta w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Zaloguj się”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Odzyskiwanie hasła” świadczona jest nieodpłatnie. 

7. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę podczas procesu składania zamówienia jak i rejestracji Konta. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: sklep@kaja.com.pl Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail ze zbioru danych osobowych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzonych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie/zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również w panelu Klienta po zalogowaniu do Konta.

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dokonał rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO (zbiór „eKaja”, nr księgi: 133985, zbiór „sklep.kaja.com.pl” nr księgi: 134260).

2. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: adres e-mail, imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta jak i zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do treści swoich danych możliwy jest po zalogowaniu do Konta w panelu Klienta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@kaja.com.pl lub pisemnie na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, ul. Białostocka 1B, 16 – 070 Łyski.

5. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w regulaminie. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności opisy, grafiki, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 grudzień 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy należy pobrać z niniejszego linku: Formularz PDF.


Regulamin pdf


Przejdź do strony głównej
 • ALDEX
 • ALFA
 • AZZARDO
 • BEMKO
 • BROSLINE
 • CANDELLUX
 • DOHAR
 • EGLO
 • EKO-LIGHT
 • ELEM
 • EMIBIG
 • HOLDBOX
 • ITALUX
 • JUPITER
 • KAJA
 • KAJA ALFRED OLSZEWSKI
 • LEMIR
 • LIGHT PRESTIGE
 • LUMINEX
 • MARKSLOJD
 • MAXLIGHT
 • MAYTONI
 • MiLAGRO
 • NOWODVORSKI
 • PAUL NEUHAUS
 • RABALUX
 • RAMKO
 • SIGMA LIGHTING
 • SOLLUX
 • SPECTRUMLED
 • SPOTLIGHT
 • SUMA
 • TK LIGHTING
 • WOFI
 • ZUMALINE
DLACZEGO WARTO ROBIĆ ZAKUPY U NAS?
 • Bezpieczeństwo zakupów w sklepie oświetleniowym KajaBezpieczeństwo zakupów w sklepie oświetleniowym Kaja
 • 14 dni na zwrot towaru ze sklepu online14 dni na zwrot towaru ze sklepu online
 • Sklep z lampami Kaja - bezpłatna dostawa od 500 złSklep z lampami Kaja - bezpłatna dostawa od 500 zł
 • Najniższe ceny na rynku oświetleniowymNajniższe ceny na rynku oświetleniowym
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ
Kliknij po rabat